Konanas Barbaras – KOB šalininkas. Pasaulinės premjeros analizė

„Žmogus neturi gyventi su grandinėmis.
Šalin pragaro pančius!“

Konanas Barbaras

2011 metų rugpjūčio 18-ą įvyko pasaulinė kinofilmo „Konanas barbaras“ (Conan the Barbarian) premjera – kovinis fantastinis 3D formato Markuso Nispelo filmas, nufilmuotas Roberto I. Hovardo kūrinių motyvais. Mes apsilankėme kinoteatre ir apžvelgėme filmą iš KOB pozicijos.

Filmo siužetas pastatytas ant dviejų personažų priešpriešos – Konano ir Chalar-Zimo, kurie, jeigu pažvelgti į jų įprasminamų algoritmų esmę, išreiškia dvi skirtingas tarpusavyje kovojančias pasaulio sąrangos koncepcijas.

 

Chalar-Zimas personifikuoja magiškąją-žiniuonių sistemą, kuri vėliau buvo senovės Egipto žynių išreikšta kaip biblinis visos planetos pavergimo projektas naudojantis nuosava bestruktūriškai valdoma periferija – pasauline žydija ir pseudokrikščionybės – paulizmo krikštu, neturinčiu nieko bendro su Kristaus mokymu.

Dviejų herojų priešprieša pagal jų tikslų vektorius išreikšta Chalar-Zimo bandymuose susigrąžinti iš anapusinio pasaulio savo užmuštą žmoną – demonišką deivę ir įgyti supergalimybes bei neribotą valdžią. O kaip mes žinome iš KOB medžiagos, šiandieninė minios-“elito“ civilizacija su bibliniu įdaru, randasi po matriarchato padu ir moteris, kaip valdymo per lytinius instinktus priemonė joje atlieka pagrindinį vaidmenį.

Konano tikslas – rasti ir sunaikinti patį Chalar-Zimą, ir taip atkeršyti už savo tėvo mirtį. Konanas filme prieš žiūrovus stoja kaip neįveikiamas karys, dovanojantis laisvę pavergtioms Chaiborijos tautoms ir savo esme pasireiškia kaip įsikūnijimas alternatyvos atlanto-biblijinei algoritmikai – kaip hiperborėjinė-rusiška valios ir teisingumo dvasia. „Šiaurietis“ – taip Konaną vadina antraplaniai filmo personažai.

Kas gi toks Konanas? Jeigu pažvelgsim į jo gentinę priklausomybę, atsakymas bus – kimeras.

Kimerai (lot. Cimmerii, sen. gr. Κιμμέριοι) – sąlyginis geležies amžiaus ikiskitinių šiaurinės Juodosios jūros pakrantės kultūrų pavadinimas. Pagal kai kuriuos šaltinius, kimerai dar buvo vadinami kimrais ir dažnai painiojami su skitais. Tarp kitko, Tverės srityje yra miestas Kimrai, kurio oficiali įkūrimo data 1546 m. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%8B)

Kimerai minimi „Biblijoje“ kaip „homerų tauta“, „Odisėjoje“ – kaip Oikumenos paribių gyventojai, o „Veleso knygoje“ – kaip vieni iš rusų tautos protėvių: „Biasta kimorie takožde oce nachše [Buvo kimerai taip pat mūsų tėvais]“ („Veleso knyga“, II 6e).

Kimerai nuo Žemės paviršiaus nutrynė tokias galingas savo laiko imperijas kaip Urartu, Mitani, Chetitų karalystę. Triuškino Asiriją ir Egiptą. O Chanaane (Palestinoje) susidūrė su žydais, kurie tuo metu kaip tik užsiiminėjo „pažadėtosios žemės“ paieškomis. Apie jų tarpusavio santykių pobūdį galima spręsti kad ir iš kimerų paminėjimo „Senajame testamente“ kaip „dievui pasibjaurėtinos tautos“. Pasibjaurėtinos būtent žydiškam judėjų dievui. Mažojoje Azijoje su kimerais susipažino heleniečiai-“graikai“, kurie paliko didžiausią kiekį liudijimų apie šią tautą. (http://www.proza.ru/2011/06/06/44).

Filmo istorijoje nedviprasmiškai užsimenama apie tai, kad Konanas tiesiogiai priklauso vientisai kimerų-skitų-sarmatų-slavų-rusų grandinei, tikėtina, vienai ir tai pačiai tautai vadinamai skirtingais kitataučių suteiktais vardais.

Kimerų atvaizdai archeologiniuose šaltiniuose

 

Viena iš galimų kimerų rekonstrukcijų, 12 amžius iki m. e.

Reikia pridurti, kad pagal vieną iš versijų žodis „barbaras“ (rusiškai tariasi „varvar“ [варвар]) kilęs iš pravardės, susietos su koviniu šūkiu „Var“. Laikoma, kad karingos Europos keltų, germanų ir slavų tautos būtent šaukdamos tokį šūkį puldavo taip vadinamą „civilizuotąjį“ graikų-romėnų (teisingiau būtų helenistinį-romėnų) pasaulį.

Gyvenimo sąrangos koncepcijų skirtumus kinofilme charakterizuoja Konano draugas – juodaodis piratas (jau keletą amžių negroidai pateikiami kaip labiausiai engiami planetos gyventojai), kurio lūpomis tariami esminiai žodžiai: „Barbarai neverčia vergais, kaip kad civilizuotos tautos“…

Mūsų akimis čia įvardintas principinis skirtumas tarp valdymo blokais sistemos (Rusija) ir tarp „kongoleratinio“ valdymo sistemos (Vakarų civilizacija). Ekrane Mirties Angelo armija demonstruoja aiškiai išreikštą konglomeratinį mąstymo stilių – visur kur ji įsiveržia yra naikinama susiklosčiusi valdymo sistema ir po ko seka nuolaužų integraciją į bendrą minios-“elito“ sistemą.

Chalar-Zimo magiškąjai-žiniuonių politikai su demoniška okultine pakraipa prieštastatoma Konano valia, kuri remiasi į „Явь“. Juodoji magija per Chalaro dukterį susiduria su Konano pakeleive Tamara – baltojo kulto puoselėtoja ir senosios švaraus kraujo linijos atstove. Tai vienintelė užuomina apie pagrindinio herojaus ryšį su religinėmis sistemomis.

„Kimerai nepripažįsta dievų. Vienintelis jų dievas – kalavijas“. Iš esmės čia pabrėžiamas požiūris į egregorinio vadovavimo bei aukščiausios valdžios visuomenėje klausimus iš KOB pozicijos. Tūkstantmetį liaudies sabotuojami bažnytinių hierarchų bandymai pajungti rusus savo asmeninės kastos interesams, prisidengiant Jėzaus vardu – yra to įrodymas.

KOB knygose kalavijo vaizdinys 1 simbolizuoja konceptualiąją valdžią. Būtent pasakose ir padavimuose Rusiškos civilizacijos pasąmonės lygmenyje įtvirtintas teisingumo siekis ir tarpusavio engimo nebuvimas. Ši aukščiausia vertybė mūsų teritorijoje visuomet buvo aukščiau visų religijų bei idealogijų.

Filme galima įžvelgti kimerų mesianiškumą. Jie – paskutinieji, kas paskutinieji slepiantys vieną iš Kaukės nuolaužų, kuri susijungusi su švariu išrinktosios krauju gali iššaukti demoniškas jėgas. Tamara – tai idealios Krikščionybės vaizdinys – tokios, kokia ji ir privalėtų būti.

Konanas saugo Tamarą nuo galimo griaunančios stichijos prabudimo joje, tokiu būdu tarsi sakoma, kad rusiška stačiatikybė – tai ne biblinis senojo testamento-talmudo minios-“elito“ fašizmas, o Tiesos 2 šlovinimas ir Šlovės valdymas – tegyvavimas dorybingosios aukščiausios konceptualiosios Valios ir Teisingumo Idėjos. Deja, šiuolaikiniai Rytų bizantiškosios ortodoksų bažnyčios hierarchai to nesupranta, būdami svetimos, Chalar-Zimo žmonos, pasaulėžiūros nelaisvėje. Ir todėl Bažnyčia, paskelbusi XVII amžiuje prie patriarcho Nikono save Rusiškąją ir Stačiatikiškąja tokia realybėje kaip tik ir nėra…

Štai keli, mūsų nuomone, principingiausi ir labiausiai krentantys į akis momentai. Siūlome tinklapio skaitytojams papildyti mūsų apžvalgą savo analitika, jeigu jūs filme pamatėte kažką daugiau ir plačiau.

KPE IAS

————————————————–

Išnašos:

1 – TSRS VP darbe „Ruslanas ir Liudmila“ (psl. 193) Ruslano kardo vaizdinys, iš A. Puškino poemos, iššifruojamas taip:

Pasilenkė jis prisidengęs skydu,
Pagrąsė ir užsimojo kardu.

[Щитом прикрывшись он нагнулся,
Мечом потряс и замахнулся.]

Šitaip Ruslanas skustagalviui išgamai demonstruoja sugebėjimą naudotis metodologijos kardu remiantis sugebėjimu suvokti skirtumus… [мечом методологии на основе различения…]

2 – K. Petrovo knyga „Žmonijos valdymo paslaptys“ [Тайны управления человечеством] 9 skyrius. Pati pagrindinė senovės Egipto žynių paslaptis – „Esminio filosofijos klausimo“ paslaptis, psl. 116 išsamiai iššaiškintos «Правь», «Явь», «Навь» sąvokos. Čia pateiksime trumpus apibūdinimus:

„Literatūriniame Nikolajaus Vladimirovičiaus Slatino [Николая Владимирович Слатин] vertime pritaikytame šiuolaikiniam skaitytojui…

Правь «Правящее», «Управляющее», «То, что правит» „Valdantis“, „Vadovaujantis“, „Tai kas valdo“ (Kauzalinis, Priežastinis, Ugninis pasaulis), viena iš trijų sudedamųjų pasaulio dalių. Правь neregima, skirtingai nei Нави, kuri kartais būna matoma, o kartais ir „ano pasaulio“ būtybės – навьи (навии) pasirodo arba pasireiškia per в Яви (наяву).

Явь«Явное», «Проявленное», „Aiškus“, „Iš(si)aiškintas“ (Fizinis; tai kas čia šiame pasaulyje; „šis pasaulis“), viena iš trijų sudedamųjų pasaulio dalių.

Навь«Не-Явь», «Неявное», «Непроявленное» „Ne-Aiškus“, „Neregimas“, „Neišreiškiamas“ (Subtilusis pasaulis, „Anas pasaulis“), viena iš trijų sudedamųjų pasaulio dalių.

Kaip jūs, gerbiamieji skaitytojai, matote, N. Slatinas pateikia tokią esminių-pagrindžiančiųjų sąvokų traktuotę, kuri praktiškai pilnai sutampa su traktuote išdėstyta KOBoje:

Правь – vientisas pilnutinis Visatos bei viso kas esti vystymosi dėsnių kompleksas, pavaldus tik Vienatiniam Dievui.

Явь – pasaulis, kurį žmonės sugeba pajusti savo jutimo organais ir suvokti jį savo sąmonėje.

Навь – pasaulis, kuris egzistuoja, tačiau nepasiekiamas mūsų netobuliems jutimams.

Trejybė (Триглав) «Правь — Явь — Навь» tai ne kas kita, o senasis analogas mūsų šiuolaikinei trejybei „Matas-Materija-Informacija“, pirminiam pagrindui, esančiam savotišku KOBos – Visuomeninio Saugumo Koncepcijos pamatu.“

Versta iš Конан-Варвар — сторонник КОБ. Анализ мировой премьеры

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *